Regulamin uczestnictwa:

w konferencji Asseco dla zdrowia 8 października 2020 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na portalu: www.asseco-dla-zdrowia-2020.eventorganizer.pl

§1. Zasady Ogólne

 1. Definicje:
 1. Asseco Poland – Asseco Poland SA z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, tel.: +48 17 888 55 55, fax: +48 17 888 55 50, www.asseco.pl, e-mail: info@asseco.pl, NIP: 522-000-37-82, REGON: 010334578, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000033391. Kapitał zakładowy w wysokości 83.000.303,00 PLN jest opłacony
  w całości.
 2. Konferencja – „Asseco dla zdrowia” organizowana przez Asseco Poland, która odbędzie się
  w dniu 08.10.2020 roku na Portalu. Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
 3. Organizator – Asseco Poland SA.
 4. Dostawca – JMK Krzysztof Fudała” z siedzibą w Wódce, ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź, NIP 727-16-51-084.
 5. Portal – rozumie się przez to stronę internetową dziąłającą pod adresem: www.
 6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119/1.
 7. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które za pomocą Systemu prawidłowo zarejestrowały się na Konferencję do dnia 07.10.2020 roku.
 8. Prelegent – Uczestnik z prawem do transmitowania dźwięku i wideo poprzez mikrofon
  i udostępnianie obrazu z kamery lub obrazu swojego komputera; aktywnie uczestniczący
  w konferencji.
 9. System Rejestracji / Serwis internetowy: https://cloud-pak-for-integration.eventorganizer.pl (zwany dalej Systemem) – oficjalna aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę Konferencji oraz obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję będąca własnością JMK Krzysztof Fudała” z siedzibą w Wódce, ul. Pszeniczna 49, 92-701 Łódź, NIP 727-16-51-084.
 10. Partner / Sponsor – dalej zwany Partnerem, firma, która w zależności od pakietu otrzymuje: Tytuł Partnera / Sponsora, logo i reklama na materiałach konferencyjnych, logotyp w komunikatach konferencyjnych dostarczanych uczestnikom, wyświetlanie logo Sponsora w przerwach między sesjami w sali konferencyjnej, miejsce dla stoiska reklamowego Sponsora, możliwość przeprowadzenia przez Sponsora 30 lub 20 minutowej prezentacji dla uczestników konferencji.
 11. Quiz – rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź.

2. Informacje dodatkowe:

 1. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: https://cloud-pak-for-integration.eventorganizer.pl zwany dalej Stroną Konferencji.
 2. Szczegółowy program Konferencji znajduje się w zakładce Agenda.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji
  i obowiązują wszystkich Uczestników.
 4. Udział w Konferencji będzie możliwy tylko i wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 5. Przebieg Konferencji przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmuje w szczególności:
 6. Za pośrednictwem Systemu Rejestracji będą przez Organizatora przetwarzane, w szczególności zbierane i przechowywane dane Uczestnika związane z rejestracją i uczestnictwem w Konferencji takie jak: imię, nazwisko, nazwa pracodawcy, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, wskazanie źródła wiedzy o Konferencji, a w stosunku do Prelegenta ponadto dane takie jak: tytuł naukowy, stanowisko, głos, wizerunek oraz inne udostępnione przez Prelegenta.
 7. Uczestnicy Konferencji zgadzają się na wykorzystanie zebranych danych, o których mowa powyżej w trakcie przebiegu Konferencji, zarówno przez Organizatora jak i Partnera w szczególności udostępnienia pozostałym Uczestnikom imienia i nazwiska podczas moderowanego czatu oraz nagranie przebiegu Konferencji i na dalsze wykorzystanie przez Organizatora jako materiał reklamowy.
 8. Zarówno Organizator i Partner podczas trwania konferencji i po jej zakończeniu przez czas przez wymagany z punktu widzenia celu Konferencji może za pomocą komunikacji elektronicznej wysłać do Uczestnika odpowiedzi na wystosowane przez Uczestnika pytania, materiały, informacje organizacyjne dot. Konferencji.
 9. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji oraz transmisji live nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarki, Google Chrome lub FireFox do bezproblemowego odbioru transmisji. Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Link do polityki prywatności: Asseco: https://pl.asseco.com/polityka-prywatnosci/
 10. Konferencja zostanie przeprowadzona w formie transmisji on-line oraz zarejestrowana (nagrana) i może być udostępniona osobom trzecim, rozpowszechniana poprzez media społecznościowe, artykuły w prasie, materiały reklamowe w celach marketingowych Organizatora.
 11. W trakcie konferencji uczestnicy otrzymają ankietę dotycząca badania satysfakcji obsługi klienta, której wypełnienie i odesłanie będzie uprawniało do otrzymania symbolicznej nagrody w postaci kodu do serwisu pyszne.pl., uprawniającego do posiłku.
 12. Podczas konferencji organizator dopuszcza możliwość przeprowadzenia Quizów związanych z tematyką systemów Asseco w ramach, których odpowiedzi uczestników będą promowane/nagradzane upominkami reklamowymi organizatora.
 13. Przepisy Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
Organizator
Partner